REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.makeupfriends.tv

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis www.makeupfriends.tv działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania
reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis
www.makeupfriends.tv, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu
www.makeupfriends.tv zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.makeupfriends.tv umożliwiający
złożenie Zamówienia.
KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
PRODUKT – dostępny w Serwisie abonament VOD będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
SKLEP - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.makeupfriends.tv
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWC – Make Up Friends.tv , adres e-mail: biuro@makijazovvnia.pl,
NIP: 9512416406, REGON 364914614,ul. Legionowa 10/208, 15-099 Białystok,
UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem
Serwisu.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia sposób płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności PayU Card. 
Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej. 
Produkt zostanie udostępniony dopiero po jego opłaceniu.
Płatności dokonywanie są w systemie subskrypcyjnym, odnawiają się automatycznie po danym okresie zamówienia.
W przypadku chęci rezygnacji z abonamentu można zrezygnować z płatności w dowolnym momencie.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę jest płatne w wysokości 49 zł / brutto za jeden miesiąc
świadczenia usługi.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana
jest na czas oznaczony i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny miesiąc po obciążeniu konta o płatność
subskrypcyjną.
Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rezygnacji z Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§ 5

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@makijazovvnia.pl
W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,
w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią
i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu
zgłoszenia.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym
lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego
przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności
na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu
sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron,
spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem
zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.